BÀI 6: DANH TỪ RIÊNG VÀ DANH TỪ CHUNG

Ngày tạo 30/04/2020

 -  412 Lượt xem

Những câu sau có khác thường nhỏ nào không?

 1. Mrs. smith took the 10th grade class of Lincoln high school to france for a trip.
 2. The class visited paris and was thrilled to see the eiffel tower.

Thông thường, chúng ta viết hoa chữ cái đầu danh từ chỉ tên riêng, bất kể chúng xuất hiện ở đâu trong câu. Hãy xem các câu tương tự với tên riêng được viết hoa:

 1. Mrs. Smith took the 10th grade class of Lincoln High School to France for a trip.
 2. The class visited Paris and was thrilled to see the Fiffel Tower.

Danh từ chỉ tên riêng được gọi là danh từ riêng (proper nouns); danh từ không chỉ tên riêng được gọi là danh từ chung (common nouns). Lưu ý rằng không chỉ con người mới có tên gọi (tên riêng), ví như: nơi chốn (Rome), công ty (IBM), và sách (Gone with the Wind - Cuốn theo chiều gió), có thể kể thêm một số tên khác nữa, v.v..

Mách nước 6.1.

Danh từ chỉ tên riêng, ví dụ như Mary, được gọi là danh từ riêng. Danh từ không chỉ tên riêng được gọi là danh từ chung, ví dụ như: girl/cô gái.

Mách nước 6.2.

Có một cách để nhận diện danh từ riêng là hỏi chính mình: danh từ này có viết hoa bất kể chúng xuất hiện ở đâu được không? Nếu được, nó là danh từ riêng.

Tự kiểm tra 6.1.

Với mỗi danh từ sau, xác định xem chúng là danh từ riêng hay danh từ chung. Trong bài tập này, danh từ riêng không được viết hoa.

 

proper nouns

common nouns

 1. seattle
 2. crater lake national park
 3. tissues
 4. sofa
 5. pepsi cola
 6. mediterrannean sea
 7. disneyland
 8. company
 9. british broadcasting company
 10. television

 

 

 

Học khôn

Trong Bài 1., chúng ta nói rằng những từ có thể đặt the đứng trước và phát âm như một đơn vị là danh từ. Điều này vẫn đúng. Tuy nhiên, làm ngược lại thì không hẳn đúng: không phải mọi danh từ riêng đều có thể đặt the đứng trước. So sánh những danh từ riêng sau. Danh từ riêng bên trái thì có the, bên phải thì không.

 

The United States

The Netherlands

The Holy See

The Jolly Green Giant

The Bronx

Great Britain

France

Holy Cross University

Big Foot

Manhattan

 

Hầu hết danh từ riêng đều không có the, chỉ trừ vài tên người bạn biết. Một vài trường hợp tên riêng ở đây có sử dụng the chỉ là ngoại lệ, chúng ta nên ghi nhớ chúng.

(Còn nữa)

 

 

Nhóm dịch thuật
Gọi 0977 65 66 69