SỬA LỖI HÀNH VĂN 03

Ngày tạo 07/03/2020

 -  547 Lượt xem

Lỗi ngữ pháp trong câu có trạng ngữ mở đầu

TH3: Những kiểu lỗi “Là đoàn viên nên ta phải cố gắng”

 

Phân tích lỗi:

Đây là kiểu câu có trạng ngữ gồm một động từ không có chủ ngữ, chủ ngữ được hiểu ngầm cũng chính là chủ ngữ của phần sau của câu. Nhưng người viết dễ lầm tưởng đấy là mệnh đề/proposition  bình đẳng với phần sau (cũng xin lưu ý khi đọc văn bản tiếng Anh: câu/sentence; câu chính/main sentence; câu phụ/subordinate sentence; câu đơn/simple sentence; câu ghép/compound sentence; tiểu cú/clause; v.v. để tránh nhầm lẫn đáng tiếc). Do đó người viết dùng liên từ đẳng kết (ví như: và, mà, nhưng, nên, cho nên, v.v.) giữa trạng ngữ và phần sau của câu. Những động ngữ hay được dùng làm trạng ngữ theo kiểu này thường là những động ngữ có trung tâm là được/bị/được biết/được phép/muốn/để/bất chấp/mặc cho/hưởng ứng/lấy cớ/nghe nói/v.v. (Riêng Trường CTIM rất hay dùng động ngữ bắt đầu với động từ trung tâm “Thực hiện…”).

Lưu ý: (Trích từ Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt - Tập 1 (theo định hướng ngữ pháp chức năng) (2008), Diệp Quang Ban, Nxb Giáo dục, Đà Nẵng)

Liên từ đẳng kết/kết từ: dùng để diễn đạt mối quan hệ ngang bằng nhau giữa các yếu tố ngôn ngữ mà nó nối kết (quan hệ từ với từ, mệnh đề với mệnh đề, câu với câu)

Ví như: và, với, cùng, cùng với, cũng, cũng như, mà, còn, nhưng, song, huống hồ, huống chi, nữa là và nhóm liên từ lựa chọn gồm: hay, hay là, hoặc, hoặc là, hoặc giả, hoặc giả là, như.

Liên từ phụ thuộc: dùng để diễn đạt các mối quan hệ không ngang nhau giữa hai yếu tố mà nó nối kết

  • Liên từ phụ thuộc diễn đạt quan hệ giữa các mệnh đề

+ Chỉ nguyên nhân: vì, do, tại, bởi

+ Chỉ quan hệ nhân quả gồm phần giả thuyết với các từ: nếu, giá mà, nếu mà, nếu như, giá mà, giá như, miễn là, giả thử, giả sử, giả dụ, giá như, hễ, v.v. và phần hệ quả với các từ: thì, là

+ Chỉ mục đích: để, để cho

+ Chỉ quan hệ nhượng bộ: tuy, dù, mặc dầu

  • Liên từ phụ thuộc diễn đạt quan hệ trong cụm từ chính phụ: của, bằng, do, vì, tại, bởi, để, từ, đến, ở, trong, ngoài, trên, dưới, đối với, với, về, cho, mà, v.v.

Sửa lỗi:

Câu sai: “Là đoàn viên nên ta phải cố gắng”

Cách 1: Biến trạng ngữ thành một mệnh đề có chủ ngữ

Sửa thành: “Ta là đoàn viên nên phải cố gắng”

Cách 2: Bỏ liên từ giữa trạng ngữ và phần sau của câu

Sửa thành: Là đoàn viên, anh ta chưa cố gắng đúng mức”

Cách 3: Thêm liên từ cho phần đầu

Sửa thành: “Vì là đoàn viên nên ta phải cố gắng”

(Trích và bổ sung từ công trình Sổ tay sửa lỗi hành văn, Cao Xuân Hạo - Trần Thị Tuyết Mai (2016), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội)

 

Kiến học
Gọi 0977 65 66 69