TB sinh viên tạm ngưng đến trường do dịch bệnh Covid-19 từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới

Ngày tạo 07/05/2021

 -  1.994 Lượt xem

Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 14278/SLĐTBXH-GDNN ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x