Thông báo triển khai sinh viên học trực tuyến từ ngày 06/4/2020

Ngày tạo 25/03/2020

 -  3.338 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn ứng dụng Công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69