Danh sách chuyển phòng ở tại Ký túc xá tạm thời để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày tạo 05/05/2020

 -  4.563 Lượt xem

Danh sách chuyển phòng ở tại Ký túc xá tạm thời để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Áp dụng từ ngày 10/5/2020 đến khi có thông báo mới)

THỊNH - CTSV
Gọi 0977 65 66 69
x