Văn bản

  • Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

    Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau:

loading_ring_50.svg
Gọi 0977 65 66 69
x