Ngày 08/8/2020 Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn trường

1.948 Lượt xem

        Thực hiện thông báo số 101/TB-CĐBC Về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới của Trường Cao đẳng bán  công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp và thông báo số 107/TB-CĐBC Về việc phun thuốc khử khuẩn toàn trường.

        Ngày 08/8/2020 Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn trường.

l

THỊNH - CTSV
Gọi 0977 65 66 69
x