Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019

Ngày tạo 07/03/2020

 -  2.967 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng năm học 2018 - 2019.

Xem chi tiết thông báo tại đây:

Phòng QLKH và HTQT
Gọi 0977 65 66 69
x