Các đại diện tổ thảo luận đưa ra các ý kiến góp ý văn kiện trước toàn thể Đại biểu

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng CTIM lần thứ X Nhiệm kỳ 2023-2025
Truyền thông trực tiếp tại Đại hội

 

Đoàn thanh niên
Gọi 0977 65 66 69
x