Chức năng - Nhiệm vụ phòng Đào tạo

3.139 Lượt xem

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, tổ chức thực hiện và phát triển đào tạo, bao gồm: Kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy, chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và quy định của trường đã ban hành.

I. CHỨC NĂNG
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, tổ chức thực hiện và phát triển đào tạo, bao gồm: Kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy, chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và quy định của trường đã ban hành.
II. NHIỆM VỤ
1. Về chương trình, kế hoạch và thời khóa biểu
-Lập chương trình, kế hoạch đào tạo, nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo dài hạn, từng năm của trường.
-Phối hợp với các khoa xây dựng chương trình đào tạo, chương trình chi tiết; xây dựng kế hoạch giảng dạy; tổ chức, theo dõi và giám sát việc thực hiện các kế hoạch giảng dạy, học tập trong và ngoài trường; bố trí phòng học và điều chỉnh thời khoá biểu, điều hành lịch trình giảng dạy.
- Xếp thời khóa biểu các môn chung, các môn cơ sở ngành và chuyên ngành. Bố trí phòng học theo thời khóa biểu. Theo dõi lịch trình giảng dạy các Khoa; Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề về giảng viên đăng ký dạy bù, dạy tăng tốc.
- Xem xét xác nhận khối lượng giảng dạy, sĩ số và kiểm tra số giờ giảng của giảng viên.
2. Về Quản lý một số môn chung
- Xếp lịch giảng dạy, bố trí giảng viên, nắm tình hình giảng dạy của giảng viên. Chuẩn bị hợp đồng, thanh lý hợp đồng và thanh toán thù lao giảng dạy cho giảng viên. Lưu trữ hồ sơ giảng viên.
- Đôn đốc giảng viên nộp đề và làm đề thi online. Nhận bảng điểm, túi bài thi từ giảng viên giảng dạy các môn chung. Theo dõi và đôn đốc việc nhập điểm của giảng viên.
3. Về Quản lý giáo vụ:
-Tiếp nhận và giải quyết cho sinh viên bảo lưu, chuyển trường, chuyển ngành, nghỉ học, chuyển điểm, đăng ký học phần trễ hạn.
- Xét quy chế học vụ. Xác nhận điểm GDQP-AN và GDTC. Trả lời mục Hỏi đáp của sinh viên.
4. Về Cấp phát và quản lý văn bằng chứng chỉ
- Lập Hồ sơ đề nghị mua phôi bằng. Quản lý hồ sơ về sổ gốc, bằng Cao đẳng và trung cấp, Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP-AN), GDTC các khóa.
- Quản lý điểm. Phát bằng, chứng chỉ và bảng điểm học tập.
5. Về Tuyển sinh:
- Đăng ký chỉ tiêu. Soạn thảo quy chế tuyển sinh. Dự thảo thành lập các ban tuyển sinh như Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư ký, Ban Thanh tra.
- Quyết định đủ điều kiện trúng tuyển, Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển. Giấy triệu tập trúng tuyển.
- Thực hiện báo cáo hàng tháng, quý, năm theo quy định.
6. Về xét tốt nghiệp 
- Dự thảo thành lập hội đồng, ban thư ký hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp; Soạn thảo các Quyết định tốt nghiệp.
- Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. In giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời kèm theo bảng điểm học tập.
7. Về Khai thác phần mềm quản lý Đào tạo
- Quản trị hệ thống (adminstrator), cổng thông tin Đào tạo.
- Quản trị module chương trình và kế hoạch Đào tạo.
- Quản trị module đăng ký học phần, xét tốt nghiệp.
- Quản trị module xếp thời khóa biểu, module giảng viên.
- Đề xuất thanh toán bảo trì phần mềm quản lý đào tạo.
8. Công tác kiểm định; Tự Thanh tra, kiểm tra: Thực hiện tiêu chí về đào tạo. Viết các tiêu chuẩn và tiêu chí. Thu thập minh chứng. Xây dựng các quy trình để hỗ trợ xây dựng sổ tay đảm bảo chất lượng.
9. Về môn Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP-AN)
- Lập danh sách sinh viên khóa cũ và khóa mới học GDQP-AN. Phối hợp tổ chức cho sinh viên học GDQP-AN. Nhập điểm GDQP-AN. Tiếp nhận, phát  chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên.
- Phối hợp với phòng Kế toán-Tài vụ xem xét Hợp đồng và thanh lý Hợp đồng GDQP-AN.
10. Ban hành các Thông báo: Nghỉ lễ tết, đăng ký học phần, đăng ký học lại, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDQP-AN, các lớp ngoài kế hoạch…
 
Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x