Chức năng nhiệm vụ Phòng Khảo thí và Kiểm định

Ngày tạo 05/03/2020

 -  1.594 Lượt xem

Ngày 26/09/2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị ban hành Quyết đinh số 96/QĐ-CĐBC về việc Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trường CTIM, trong đó:

1. Chức năng
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo, thanh tra đào tạo trong trường.
2. Nhiệm vụ
a. Về công tác khảo thí
- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Trung tâm tuyển sinh tổ chức tuyển sinh, thi hết học kỳ đúng theo quy chế của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Xây dựng quy trình tổ chức thi hết học phần, quy trình giao nhận đề thi, sao in và bảo mật đề thi.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các kỳ thi, giám sát việc coi thi, tổ chức chấm thi và báo điểm thi.
- Phối hợp với các khoa xây dựng ngân hàng đề thi, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
- Phối hợp với Phòng Đào tạo quản lý Module quản lý điểm.
- Lập bảng thanh toán thù lao coi thi và xác nhận khối lượng công tác coi thi đối với giảng viên cơ hữu.
- Xác minh các loại chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do trường cấp.
- Giải quyết và xử lý các khiếu nại của sinh viên về kết quả thi.
b. Về công tác kiểm định chất lượng đào tạo:
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về kiểm định chất lượng đào tạo.
- Phối hợp với các bộ phận trong trường nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình, nội dung đào tạo, chất lượng giảng dạy của giảng viên. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tổ chức khảo sát, kết hợp với các tổ chức trong và ngoài trường để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
- Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo của trường.
- Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ; báo cáo Tổng cụ dạy nghề - Lao động – Thương binh và Xã hội kết quả tự đánh giá đề nghị tổ chức đánh giá ngoài.
c. Về công tác thanh tra nội bộ:
- Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật quy định, quy chế về giáo dục.
- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện biên soạn giáo trình, giáo án, bài giảng; việc chấp hành quy chế dạy và học; tổ chức thăm dò ý kiến sinh viên về chương trình, nội dung, phương pháp và phong cách của giảng viên.
- Thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận các phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên của trường về các vấn đề có liên quan tới công tác đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch thanh tra đào tạo hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt.
d. Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường.
e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 
Phòng Khảo thí và Kiểm định
Gọi 0977 65 66 69