CTIM ký kết với công ty FPT SHOP và Talkshow dành cho sinh viên ngày 12/8 lúc 13h30

Ngày tạo 02/08/2022

 -  6.141 Lượt xem

Diễn giả chia sẻ về chủ đề "Cơ hội nghề nghiệp tại FPT Shop"
♦ Hành trang mà các bạn sinh viên cần chuán bị cho sự nghiệp  
♦ Cơ hội việc làm tại FPT Shop dành cho sinh viên khoa Kinh tế
♦ Kinh nghiệm, bài học trải nghiêm thực tế của Diễn giả 
♦ Giao lưu những câu hỏỉ cúa Sinh viên CTIM
AD
Gọi 0977 65 66 69