Đ/c Nguyễn Hoàng Nam- UV BTV Đoàn trường Thông qua chương trình Nội quy, quy chế Đại hội, quy chế Đại biểu

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng CTIM lần thứ X Nhiệm kỳ 2023-2025
Truyền thông trực tiếp tại Đại hội

 

Đoàn thanh niên
Gọi 0977 65 66 69
x