Đăng ký trả nợ các môn học học kỳ 2, năm học 2022-2023

641 Lượt xem

Thời gian đăng ký:

- Từ 28 đến 30/11/2022 (K20, 21, 22 trả nợ cùng K23)

- Từ 01 đến 03/12/2022 (K20, 21, 22, 23 trả nợ cùng K24)

 

 

 

https://ctim.edu.vn/thong-bao-dang-ky-tra-no-cac-hoc-phan-hk2-2022-2023-7130598666.html

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69