Kế hoạch tổ chức đào tạo trực tuyến

3.605 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn ứng dụng Công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
 
 

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x