Kế hoạch xây dựng chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học trình độ cao đẳng

859 Lượt xem

Ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng Tin học và Tiếng Anh rất cần thiết đối với sinh viên, tạo cho các sinh viên có nhiều cơ hội việc làm hơn sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Do vậy, Cao đẳng CTIM cần xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh đối với sinh viên trình độ cao đẳng.

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69