Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

5.817 Lượt xem

Văn bản này quy định việc quản lý, sử dụng hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng áp dụng tại Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x