Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

1.469 Lượt xem

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (sau đây gọi là liên kết đào tạo) bao gồm: đối tượng, hình thức liên kết đào tạo, tổ chức liên kết đào tạo, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x