Thông báo tập huấn giảng viên giảng dạy trực tuyến qua Zoom Cloud Meeting, Hangout Meets, Google Classroom

Ngày tạo 24/03/2020

 -  2.627 Lượt xem

Căn cứ Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn ứng dụng Công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69