TB về nghỉ ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế lao động 01 tháng 5

Ngày tạo 09/04/2021

 -  3.206 Lượt xem

Căn cứ vào Quyết định số 118/QĐ-CĐBC ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng Năm học 2020-2021;

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x