Thông báo về cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2023 - Đợt 1

Ngày tạo 23/03/2023

 -  7.032 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-CĐBC ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Cao đẳng CTIM về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 21 (2019-2022) và Khóa 22 (2020-2023) năm 2023 - Đợt 1. Nhà trường thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau:

Danh sách sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 21 và Khóa 22 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 - 2023: Xem tại đây

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69