Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016

Ngày tạo 07/03/2020

 -  3.255 Lượt xem

1. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.
2. Thời gian: Từ 02/10/2015 đến 15/11/2015.
3. Hồ sơ:
- Phiếu đăng ký đề tài.
- Thuyết minh đề cương + Đề cương.
- Dự toán kinh phí.

Xem chi tiết thông báo tại đây:

Phòng QLKH và HTQT
Gọi 0977 65 66 69
x