Thông báo đăng ký trả nợ các học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024

Ngày tạo 06/11/2023

 -  846 Lượt xem

Thông báo số 164/TB-CĐBC ngày 02 tháng 11 năm 2023 về đăng ký trả nợ các học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024.

khoakinhte
x

 

Gọi 0977 65 66 69