Thông báo Về đăng ký trả nợ các học phần học kỳ 1, năm học 2023-2024

Ngày tạo 03/07/2023

 -  1.896 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-CĐBC ngày 15/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo về việc đăng ký trả nợ học phần học kỳ 1 như sau:

Thông báo về đóng học phí: 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69