Thông báo giảng viên đăng ký giảng dạy trực tuyến

2.157 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch 17/KH-CĐBC ngày 24 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức đào tạo trực tuyến, bắt đầu từ ngày 06/4/2020.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x