Thông báo kéo dài thời gian nghỉ học đối với sinh viên do dịch bệnh nCoV

Ngày tạo 06/03/2020

 -  301 Lượt xem

Căn cứ Kế hoạch 05/KH-CĐBC ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69