Thông báo về đăng ký trả nợ các học phần học kỳ 3, năm học 2022-2023

Ngày tạo 02/03/2023

 -  1.939 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-CĐBC ngày 15/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) trả nợ học kỳ 3 như sau:

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69