Thông báo về đăng ký trả nợ học phần Học kỳ 2 (2019-2020) - Đợt 2

Ngày tạo 06/03/2020

 -  322 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo bậc Cao đẳng năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về việc cho sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 16, Khóa 17 và  Khóa 18 đăng ký trả nợ  học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69