Thông báo về việc dời thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2022 - Đợt 1

1.443 Lượt xem

Căn cứ Thông báo 57/TB-CĐBC ngày 19 tháng 5 năm 2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2022 - Đợt 1;
Căn cứ vào số lượng sinh viên thực hiện việc khảo sát về đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp từ ngày 20/5/2022 đến ngày 23/5/2022;
Căn cứ vào số lượng thực tế sinh viên đến Trường để thực hiện các thủ tục tham dự Lễ tốt nghiệp.

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69