Thông báo về việc sinh viên quay lại trường tiếp tục học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

Ngày tạo 24/02/2021

 -  1.877 Lượt xem

Căn cứ Công văn số 546/UBND-VX  ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021;

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69