Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại các môn học chung không còn nằm trong chương trình đào tạo

Ngày tạo 21/07/2020

 -  2.567 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng năm học 2020-2021, trên cơ sở rà soát các môn học không còn trong chương trình đào tạo, phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các khóa đăng ký học lại môn Toán ứng dụng (Toán cao cấp); Giáo dục thể chất 3 (Ngoài kế hoạch lần cuối) như sau:

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69