Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2024 - Đợt 1

Ngày tạo 26/03/2024

 -  12.865 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-CĐBC ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Cao đẳng CTIM về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 22 (2020-2023) và Khóa 23 (2021-2024) năm 2024 - Đợt 1.

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học
x

 

Gọi 0977 65 66 69