Tiến độ đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2022-2023

607 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-CĐBC ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2022-2023

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x