Chức năng- Nhiệm vụ Đoàn Trường Cao đẳng CTIM

Ngày tạo 15/11/2023

 -  1.687 Lượt xem

Chức năng – nhiệm vụ

- Tham mưu cho Cấp uỷ – Ban Giám hiệu Trường và Đoàn Cấp trên những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng CTIM

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn Khoa và các Chi Đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của Cấp uỷ và Đoàn cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động cho toàn thể Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng CTIM, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường đào tạo các trí thức trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên trường; nghiên cứu các giải pháp giúp Đảng uỷ và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách toàn diện.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Cấp uỷ và Đoàn cấp trên.

- Phối hợp cùng các đơn vị trong trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng CTIM.

Đoàn thanh niên
Gọi 0977 65 66 69
x