Đăng ký môn học và đóng học phí học kỳ 2, năm học 2022-2023

Ngày tạo 24/11/2022

 -  949 Lượt xem

Thời gian đăng ký: Từ 21 đến 26/11/2022

Thời hạn đóng học phí: Chậm nhất ngày 12/12/2022

https://ctim.edu.vn/thong-bao-dang-ky-hoc-phan-dong-hoc-phi-hk2-2022-2023-7130588633.html

 

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69