QĐ 56 Về sửa đổi, điều chỉnh định mức chế độ khen thưởng đối với sinh viên tại Điều 19 Quyết định số 181/QĐ-CĐBC ngày 8/9/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao đẳng CTIM về ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ

Ngày tạo 14/11/2023

 -  465 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69
x