[QUYẾT ĐỊNH] Về sửa đổi, điều chỉnh định mức chế độ khen thưởng đối với sinh viên tại Điều 19 Quyết định số 181/QĐ-CĐBC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Hồi đồng quản trị Cao đẳng CTIM về ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ

858 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69
x