[QUYẾT ĐỊNH] Về sửa đổi, điều chỉnh định mức chế độ khen thưởng đối với sinh viên tại Điều 19 Quyết định số 181/QĐ-CĐBC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Hồi đồng quản trị Cao đẳng CTIM về ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ

542 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
x

 

Gọi 0977 65 66 69