Thông báo về cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2022 - Đợt 2

Ngày tạo 18/01/2023

 -  2.362 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-CĐBC ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Cao đẳng CTIM về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 19 (2017-2020), Khóa 20 (2018-2021) và Khóa 21 (2019-2022) năm 2022 - Đợt 2.

Nhà trường thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau:

 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69