Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

2.476 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng năm học 2019 - 2020.

Xem chi tiết thông báo tại đây:

Phòng QLKH và HTQT
x

Gọi 0977 65 66 69