Thông báo hướng dẫn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng năm học 2017 - 2018

Ngày tạo 07/03/2020

 -  3.273 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo về hướng dẫn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng năm học 2017 - 2018.

Xem chi tiết thông báo tại đây:

Phòng QLKH và HTQT
Gọi 0977 65 66 69
x