Thông báo thay đổi giờ vào lớp đối với sinh viên Cao đẳng đang học tại trường.

Ngày tạo 06/03/2020

 -  1.127 Lượt xem

Căn cứ Thông báo kết luận số 17/TB-CĐBC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69