Thông báo về đăng ký trả nợ các học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024

Ngày tạo 02/11/2023

 -  3.612 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-CĐBC ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Cao đẳng CTIM về ban hành kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) trả nợ học kỳ 2 theo kế hoạch như sau:

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học
x

 

Gọi 0977 65 66 69