Tiến độ đào tạo trình độ Cao đẳng năm học 2021-2022

577 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-CĐBC ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69