Triển khai và tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” năm 2022 tại Khoa Kinh tế

924 Lượt xem

Khoa Kinh tế triên khai ngày Pháp luật 9-11

khoakinhte
Gọi 0977 65 66 69