Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

1.552 Lượt xem

Ngày 26/09/2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị ban hành Quyết đinh số 96/QĐ-CĐBC về việc Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trường CTIM, trong đó:

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

a) Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý khoa học và hợp tác quốc tế.

b) Nhiệm vụ

* Lĩnh vực khoa học công nghệ

- Xây dựng và tổng hợp kế hoạch khoa học và công nghệ (KHCN) trong trường ; điều phối, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch KHCN, báo cáo định kỳ tình hình hoạt động KHCN của trường lên cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước.

- Lập kế hoạch, hướng dẫn đăng ký và trình duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở của giảng viên, sinh viên.

- Theo dõi tiến độ thực hiện, đề xuất thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu, chủ trì theo dõi, đánh giá kết quả việc ứng dụng các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn giảng dạy và đời sống.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các hội thảo khoa học; đề xuất tham gia hoặc tổ chức các hội chợ triển lãm về lĩnh vực KHCN; tổ chức tập huấn kỹ năng NCKH cho sinh viên.

- Tiếp nhận các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ; báo cáo Hiệu trưởng và tổ chức cho các đơn vị trong trường đăng ký thực hiện.

- Đề xuất khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong NCKH.

- Tổ chức quản lý thông tin khoa học, vật tư thiết bị KHCN, xuất bản tư liệu khoa học, sáng kiến, phát minh; hỗ trợ đăng ký và bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo luật pháp Việt Nam và công ước quốc tế.

* Lĩnh vực hợp tác quốc tế

- Đề xuất ý kiến, xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động hợp tác quốc tế của trường.

- Chuẩn bị các văn bản để Ban giám hiệu trao đổi, tiếp xúc, thông báo, ký kết với các tổ chức quốc tế về các hoạt động hợp tác quốc tế của trường. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm việc với các đoàn khách quốc tế và ký kết các hoạt động hợp tác.

- Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và đánh giá kết quả, hiệu quả việc thực hiện các hoạt động hợp tác được ký kết.

- Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác đối ngoại; các tài liệu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi đến theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

* Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Phòng QLKH&HTQT
x

 

Gọi 0977 65 66 69