CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày tạo 06/03/2020

 -  8.181 Lượt xem

I. Cơ cấu tổ chức:

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
01 Nguyễn Thị Tuyết Trưởng phòng
02 Lê Thị Thu Huyền  Phó trưởng phòng 
03 Phạm Bạch Cam Li  Nhân viên
04 Trần Nguyễn Bảo Nguyên  Nhân viên

 

II. Liên hệ:

 

Số điện thoại: 028.54135010

 

 

phongketoan
x

 

Gọi 0977 65 66 69