Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

2.649 Lượt xem

Quy định này quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (sau đây gọi là bằng tốt nghiệp) thuộc thẩm quyền quản lý của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x