TB 35 Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ bảo vệ năm 2020 thuộc dự án Cung cấp dịch vụ năm 2020

Ngày tạo 26/03/2020

 -  312 Lượt xem

Phòng TC-HC-QT
Gọi 0977 65 66 69