TB phúc khảo bài thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2023-2024

Ngày tạo 27/09/2023

 -  589 Lượt xem

Xem chi tiết

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đã tham dự kỳ thi kết thúc môn học lần 2 học kỳ 3 năm học 2022-2023.
2. Thời gian: 
- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 22/09/2023 đến 29/09/2023. 
- Thời gian thông báo kết quả: Ngày 04/10/2023.
3. Lệ phí phúc khảo:150.000 đ/01 môn học.
 

 

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x