25.02.21 MẪU CÂU TÍNH TỪ 02

1.312 Lượt xem

MẪU CÂU TÍNH TỪ 02

ADJECTIVE + PREPOSITION + PRO (NOUN)

  1. Có tính từ dùng với nhiều giới từ khác nhau (nghĩa khác nhau)

Ví dụ :

- to be angry at (about/over) something : giận việc gì

- to be angry with (at) someone: giận ai

  1. Một số phân từ quá khứ dùng như tính từ

Ví dụ:

- to be amazed to learn that…(ngạc nhiên mà biết rằng)

- to be amazed at the news….(ngạc nhiên khi biết tin)

3. Một số ví dụ

Câu 1. Are you afraid of the dog?

(Tạm dịch: Anh có sợ chó cắn không?)

Câu 2. Be more accurate in your work.

(Tạm dịch: Hãy kỹ lưỡng trong việc làm của anh)

Câu 3. He was not aware of having done wrong.

(Tạm dịch: Hắn ta không biết là đã làm sai)

Câu 4. Abandoned to one’s fate.

(Tạm dịch: Bỏ cho số mệnh)

 

(còn nữa)

 

 

Phòng TC-HC-QT
x

 

Gọi 0977 65 66 69